Mezzi senza fine

Mezzi senza fineback to homepage  back to books index
Japanese translation :
Jinken no Kanata ni (Kazumi Takakuwa, trans.), Tokyo, Ibunsha, 2000.


Some parts of this book have been separately translated into Japanese :

«Jinken no Higan» (Atsushi Okada, trans.), in Gendai Shisou, vol. 27, no 5, Tokyo, Seidosha, May 1999, pp. 48-53.

«Supekutakuru no Shakai nitsuiteno Chûkai no Yohaku niyoseru Chûshaku» (Kazumi Takakuwa, trans.), in Gendai Shisou, vol. 28, no 6, Tokyo, Seidosha, May 2000, pp. 174-184.


inserted by FC2 system